BỘ SẢN PHẨM CYCLE HOÀN CHỈNH CHO HỒ CÁ CẢNH MỚI SETUP – REDSEA REEF MATURE STARTER KIT

635.000

Bao gồm 4 sản phẩm :

  • Nitro Bac
  • Bacto Start
  • NO3:PO4 – X
  • KH Coralline Gro

Cho phép đặt hàng trước

BỘ SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH CHO HỒ CÁ CẢNH MỚI SETUP - RED SEA REEF MATURE STARTER KIT | REDSEA
BỘ SẢN PHẨM CYCLE HOÀN CHỈNH CHO HỒ CÁ CẢNH MỚI SETUP – REDSEA REEF MATURE STARTER KIT

Available on backorder