• Constant: Chạy ở tốc độ không đổi
  • Classic: Chạy theo dòng cao & thấp đồng nhất
  • Sine: Chạy khi thay đổi chuyển động của dòng chảy
  • Ramdom: Chạy theo chuyển động của dòng chảy ngẫu nhiên
  • Feed: Chế độ máy bơm tạm dừng và sẵn sàng cho ăn