TROPIC MARIN ELIMI NP 200ML

720.000

TROPIC MARIN ELIMI NP là carbon cô đặc dạng lỏng làm giảm chất dinh dưỡng cho bể san hô.

Liều tối đa: Không nên vượt quá liều hàng ngày 0,5 ml trên 100 lít

Tropic Marin Elimi NP - Giảm NO3 PO4 cho bể cá cảnh biển có nồng độ dinh dưỡng (N,P) cao
TROPIC MARIN ELIMI NP 200ML