KORALLEN ZUCHT VẬT LIỆU CHO LÒ TỰ ĐỘNG ZEOVIT FOR AUTOMATIC FILTERS 1000ML

390.000

Vật liệu ZEOvit For Automatic Filters là hỗn hợp với viên ZEOvit lớn hơn sẽ khiến vật liệu không bị kẹt nữa – nó được kết hợp cho các bộ lọc ZEOvit bình thường và đặc biệt là sử dụng hoàn hảo trong lò phản ứng ZEO tự động

Vật liệu lò ZEO Korallen Zucht ZEOvit Filter Media 1000ml
KORALLEN ZUCHT VẬT LIỆU CHO LÒ TỰ ĐỘNG ZEOVIT FOR AUTOMATIC FILTERS 1000ML