THUỐC TRỊ GIUN SÁN BỂ CÁ CẢNH BIỂN SALIFERT FLATWORM EXIT

  • Giảm đáng kể lượng chất độc tiết ra từ giun sán
  • Không gây ảnh hưởng đến bể
  • Giảm số lượng giun sán xuất hiện trong bể

Liều dùng: 1 giọt cho mỗi 4 lít hoặc 1 gallon (1 cap đầy cho 360 lít hoặc 90 gallon)